FMC Management
 

Tabela rolowań

Na czym polega rolowanie (rollover) i kiedy jest naliczane?

Rolowanie to wielkość odsetek pobieranych z rachunku lub dodawanych do rachunku gracza w związku z utrzymywaniem na rynku Forex otwartych pozycji w ciągu nocy. Uznanie lub obciążenie konta z tytułu rolowania pozycji jest księgowane na rachunku w ciągu godziny i jest od razu widoczne w stanie rachunku.

Większość transakcji zawieranych na rynku Forex to transakcje lewarowane z rozliczeniem SPOT (w D+2, czyli za dwa dni robocze od chwili ich zawarcia). W związku z tym, że transakcje na platformie FXCM nie prowadzą do  zawarcia gotówkowej wymiany kupowanych i sprzedawanych walut, konieczne jest codzienne przedłużenie terminu rozliczenia na termin SPOT. Utrzymanie otwartej pozycji dłużej niż jeden dzień powoduje więc naliczenie tzw. rollovers, czyli niedużych kwot wynikających z kosztów finansowania takiej pozycji.

Na platformie FXCM o godz. 17:00 czasu nowojorskiego umownie kończy jeden, a zaczyna kolejny dzień handlu. Wszystkie pozycje otwarte właśnie o tej godzinie są traktowane jako przechodzące na kolejny dzień i są przedmiotem rolowania. Pozycje, które otwarte zostały do godz. 16:59:59 są rolowane, natomiast te, które otwarto po godz. 17:00 nie są rolowane w tym dniu.

Platforma Trading Station automatycznie wylicza i prezentuje wysokość przepływów związanych z rolowaniem pozycji. Wielkość ta cały czas jest widoczna w tabeli kwotowań platformy. Podawana jest w walucie rachunku inwestora.

Wartość rolowania pozycji krótkiej określa parametr RolowS, a pozycji długiej parametr RolowK. Dodatnia wartość każdego z tych parametrów oznacza, że dzięki rolowaniu inwestor osiągnął przychód, a ujemna, że jest to dla niego koszt.

 

 

Jak rolowanie wpływa na inwestycję?

Codziennie o 17.00 czasu nowojorskiego do każdej otwartej pozycji dopisywana jest lub odejmowana niewielka kwota (rollover), która wynika z różnicy w stopach procentowych walut wchodzących w skład konkretnej pary walutowej.

Jej wielkość jest inna w zależności od tego, czy kupujemy, czy sprzedajemy walutę. Wedle ogólnie znanej zasady na rolowaniu można dodatkowo zarobić, kupując walutę o wyższej stopie procentowej. I odwrotnie, jeżeli inwestor sprzedaje walutę, wówczas opłata z tytułu rolowania pobierana jest z jego rachunku. Każda transakcja na rynku Forex dotyczy nie tylko dwóch różnych walut, ale i dwóch różnych poziomów stóp procentowych. Jeśli oprocentowanie waluty, którą kupił gracz, jest wyższe od stopy procentowej waluty, którą sprzedał, to rolowanie będzie dla niego przychodem. W sytuacji, gdy oprocentowanie zakupionej waluty jest niższe od oprocentowania waluty sprzedanej, rolowanie stanowić będzie koszt.

Zyski/straty z rolowania są większe wtedy, gdy stopy procentowe są wyższe i większe są różnice między oprocentowaniem poszczególnych walut. Gdy inwestor utrzymuje otwartą pozycję przez dłuższy czas, suma rolowań może okazać się istotnym dodatkowym przychodem lub kosztem.

Ilość dni branych pod uwagę w przypadku rolowania pozycji zależy od dnia tygodnia i układu świąt w poszczególnych krajach. Aby sprawdzić, jaka ilość dni będzie brana pod uwagę przy rolowaniach w kolejnych dniach, można skorzystać z kalendarza rolowań FXCM.

 

Serwis zintegrowany z aplikacjami LucidOffice