FMC Management
 

Najczęściej zadawane pytania

 • Tak a zaliczamy do nich : analizę pozycji walutowej, analizę wrażliwości pozycji walutowych na zmiany stóp procentowych, analizę symulacyjną kursów walutowych.
 • Międzywalutowa wymiana stałych płatności odsetkowych. Polega na kupnie lub sprzedaży waluty bazowej z wcześniejszą datą waluty (tzw. pierwsza noga swapa) przy jednoczesnym dokonaniu transakcji odwrotnej z późniejszą datą waluty. W praktyce oznacza to pożyczenie jednej waluty pod zastaw drugiej.

Ryzyko walutowe jest pojęciem złożonym i składa się z następujących ryzyk elementarnych:

 • ryzyko waluty określone jako niebezpieczeństwo zmniejszenia wartości dewizowych aktywów przedsiębiorstwa poprzez spadek wartości waluty zagranicznej w stosunku do waluty krajowej lub niebezpieczeństwo wzrostu wartości dewizowych pasywów przedsiębiorstwa poprzez wzrost wartości waluty zagranicznej w stosunku do waluty krajowej,
 • ryzyko wymienialności przejawiające się jako zagrożenie straty spowodowane ograniczoną wymianą danej waluty zagranicznej,
 • ryzyko transferu czyli niebezpieczeństwo wprowadzenia administracyjnych ograniczeń dewizowych,
 • ryzyko operacyjne związane z możliwością niewywiązanie się kontrahenta z danej transakcji.
 •  Służą do zabezpieczania kredytów lub inwestycji w walutach przed niekorzystnymi zmianami kursowymi jak i przed zmianami stóp procentowych.
 •  Stosowane są do regulacji płynności, umożliwiając przekształcenie istniejącej struktury przepływów pieniężnych na bardziej odpowiadającą strukturze przedsiębiorstwa.
 •  Mogą być wykorzystywane jako instrumenty finansowe i umożliwiają spekulację na oczekiwaniach dotyczących kształtowania się kursów walutowych i stóp procentowych.
 • Minimalna kwota kapitału niezbędna do otwarcia rachunku wynosi 2000 USD.
 • Spready na rynku walutowym zależą przede wszystkim od płynności danego nstumentu. Główne pary walutowe takie jak EUR/USD, USD/JPY, czy GBP/USD charakteryzują się dużą płynnością, dlatego mają też najniższe spready.
 • Zobacz listę spreadów
 • Prowadzenie konta jest bezpłatne.
 • Dokonując transakcji na rynku FOREX i CFD (na towary i indeksy) nie są pobierane żadne opłaty*.

 * Futures Commission Merchant (FCM) i Broker Obsługujący otrzymują wynagrodzenie w postaci różnicy między ceną sprzedaży (Ask), a ceną kupna (Bid) tzw. spread.

 

 

 • Nie. Nasza platforma korzysta z oprogramowania Trading Station II.

 

Aby otworzyć konto należy:

 

 • wypełnić i podpisać formularz dostępny na naszej stronie internetowej.
 • skserować/zeskanować dowód osobisty lub paszport właściciela rachunku.
 • skserować/zeskanować opłacony przez właściciela rachunek np. za telekomunikacyjny lub za prąd,

Następnie dostarczyć osobiście lub pocztą powyższe dokumenty na adres: ul. Iwonicka 39A, 02-924 Warszawa.

 

 

 • Aby wypłacić pieniądze, należy zalogować się na MyFXCM i kliknąć "Wypłata środków". Wniosek o wypłatę można składać online, wybierając metodę wypłaty i klikając przycisk "Wyślij ".
 • Minimalna jednostka transakcyjna to minilot (0,1 lota).

 

"Transakcje wymiany walut niosą ze sobą wysoki poziom ryzyka i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wysoki poziom dźwigni może działać zarówno na twoją korzyść jak i niekorzyść. Przed podjęciem decyzji o inwestycji w waluty należy starannie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko. Istnieje możliwość poniesienia straty części lub wszystkich środków z początkowej inwestycji, dlatego nie należy inwestować pieniędzy, których nie można stracić. Należy być świadomym wszystkich zagrożeń związanych z handlem walutami i zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, jeżeli zaistniały jakiekolwiek wątpliwości. "

Serwis zintegrowany z aplikacjami LucidOffice