FMC Management
 

Słownik

 • Wskaźnik aktywności przemysłu w okręgu Chicago opracowywany na podstawie sondażu wśród menedżerów do spraw zakupów. Wyniki w procentach publikowane są w ostatni roboczy dzień miesiąca, którego dotyczą. Wskazania powyżej 50 punktów procentowych oznaczają wzrost aktywności przemysłu w stosunku do poprzedniego miesiąca, natomiast poniżej - spadek. Przez większość ekonomistów i analityków uważany jest za najważniejszy wskaźnik regionalny, gdyż, w przeciwieństwie na przykład do PMI Nowego Jorku, z blisko stuprocentową pewnością na jego podstawie można przewidzieć zmiany w aktywności przemysłu w skali całego kraju, mierzonej za pomocą Indeksu Instytutu Zarządzania Podażą.
 • Rate in the district of Chicago developed on the basis of a survey among managers responsible for hoarding stocks. Results are published as a percentage on the last working day of the month to which they relate. Indications of more than 50 percentage points implies an increase of the activity in relation to the previous month, and below - the decline. For most economists and analysts is considered the most important regional indicator, because, for example, in contrast to the PMI of New York, with almost 100% certainty it allows us to predict the changes in activity across the entire country, measured by Index of the Institute of Supply Management.
 • Comiesięczny raport o dochodach osobistych publikowany przez Departament Handlu. Zawiera on dane o osobistych wydatkach konsumpcyjnych, które podzielone są na trzy grupy: zakupy dóbr trwałego użytku, które przynajmniej teoretycznie mają służyć nabywcy przez co najmniej trzy lata, tych o krótszym okresie trwałości oraz usług. Zasadniczą część raportu stanowią jednak dane o dochodach osobistych. Głównym ich składnikiem są wynagrodzenia za pracę. Jednak obywatele Stanów Zjednoczonych, podobnie jak w innych krajach, czerpią dochody także z wielu innych źródeł. Wśród nich są renty, emerytury, zasiłki rządowe, odsetki od lokat i obligacji oraz dywidendy od przedsiębiorstw, których akcje posiadają. Przy okazji można także dowiedzieć się jaką część swoich wpływów Amerykanie przeznaczają na oszczędności.
 • The monthly report on personal income published by the Department of Commerce. It contains data on personal consumption expenditure, which are divided into three groups: the purchases of durable goods, which are to serve at least in theory for three years to a buyer, those with a shorter life cycle and services. The most important part of the report is data on personal income. Its main component is the remuneration for work. But citizens of the United States, as in other countries also derive income from many other sources. Among them are the pensions, government benefits, interest on deposits and bonds and dividends from the companies shares, they own. By the way, you can also find out how much of its income Americans spend on savings.
 • Indeks mierzący w cenach bieżących wartość zamówień zarówno krajowych, jak i zagranicznych złożonych w danym miesiącu w amerykańskim przemyśle na dobra trwałego użytku.
 • Index measures at current prices the value of contracts both domestic and foreign compound in a given month in the U.S. on durables.
 • Jeden z ciekawszych wskaźników gospodarczych w Stanach Zjednoczonych, gdyż publikowany jest co tydzień. Jego zachowanie pozwala nam prognozować liczby zawarte w raporcie o zatrudnieniu. W tym raporcie zawarte są trzy wskaźniki: liczba osób starających się o zasiłki po raz pierwszy, liczba osób starających się o zasiłki po raz kolejny oraz średnia z tej pierwszej wartości (ostatnie 5 tygodni).
 • One of the most interesting economic indicators in the United States, because published every week. His behavior allows us to predict the number of vacancies in the employment report. In this report, there are three indicators included: the number of people applying for benefits for the first time, the number of people applying for benefits again, and the average of the first value (the last 5 weeks).
 • Indeks aktywności sektora przetwórczego w rejonie Filadelfii, na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych (stany Pensylwania, New Jersey, Delaware). Opracowywany przez filadelfijski oddział Rezerwy Federalnej na podstawie ankiety przeprowadzanej wśród menedżerów odpowiedzialnych za zaopatrzenie przedsiębiorstw. Ekonomiści, analitycy i inwestorzy przywiązują do niego dużą wagę, gdyż jest ogłaszany jako jeden z pierwszych spośród licznych comiesięcznych regionalnych indeksów aktywności gospodarczej, dostarczając najbardziej aktualnych informacji o kondycji gospodarki. Jego zaletą jest także struktura branżowa przedsiębiorstw biorących udział w badaniu, zbliżona do ogólnokrajowej. Wartość indeksu podawana jest w punktach. Wskazania powyżej zera sygnalizują ekspansję sektora przetwórczego, co uważane jest za równoznaczne ze wzrostem gospodarczym. Spadek poniżej tego poziomu interpretowany jest natomiast jako spadek aktywności. Dane ogłaszane są na początku drugiej połowy każdego miesiąca.
 • Index of industrial activity in the area of Philadelphia, on the north-east of the United States (states of Pennsylvania, New Jersey, Delaware). Developed by the Philadelphia branch of the Federal Reserve on the basis of a survey carried out among the managers responsible for supply companies. Economists, analysts and investors attach great importance to it, since it is announced as one of the first of many monthly indexes of regional economic activity, providing the most up-to-date information about the condition of the economy. Its advantage is also that the structure of business enterprises engaged in the study, similar to the national. The value of the index is given by the points. Indications above zero indicate expansion of the processing sector, which is considered to be synonymous with growth. Fall below this level, is interpreted as a decrease in activity. Data are published at the beginning of the second half of each month.

 

6 Indeks IFO IFO

 • Indeks ten publikowany jest przez monachijski instytut gospodarczy IFO. Obrazuje nastroje panujące wśród niemieckich przedsiębiorców. Sporządzany jest na podstawie rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami 7 tys. firm z sektorów wytwórczego, budowlanego, handlu detalicznego oraz hurtowego. Indeks opracowywany jest oddzielnie dla landów zachodnich i wschodnich. Jest składową dwóch pod indeksów mierzących: bieżącą ocenę sytuacji (IFO Current) oraz przyszłe oczekiwania przedsiębiorców (IFO expectations -czyli czego spodziewają się za 6 miesięcy). Wskaźnik ten ma wpływ na całą gospodarkę Unii Europejskiej, ponieważ Niemcy stanowią jej najistotniejszy element, a także na polską walutę, jako że Niemcy są największym partnerem zagranicznym Polski i ich dobra kondycja sprawia, że są w stanie importować więcej towarów z Polski.
 • This Index is published by the Munich IFO economic institute. Illustrates the prevailing mood among the German business community. It is made on the basis of discussions with representatives of 7 thousand companies in the manufacturing, construction, retail and wholesale sector. Index is developed separately for western and eastern states. It is a mixture of the two indices measure: assessment of the current situation (IFO Current) and the future expectations of entrepreneurs (IFO expectations-that is, what is expected within 6 months). This ratio has an impact on the entire economy of the European Union, as Germany are the most important element, as well as the polish currency, as Germany is the largest foreign partner of Poland and well-being makes it able to import more goods from us.

7 Indeks Instytutu Zarządzania Podażą ISM Index

 • Indeks ten tworzony jest, podobnie jak Chicago PMI, na podstawie ankiet wśród menedżerów do spraw zakupów, tyle że z przedsiębiorstw na terenie całego kraju. Odczyt wskazań jest identyczny: powyżej 50 punktów procentowych oznacza wzrost aktywności sektora przemysłowego, natomiast poniżej spadek. Ogólny indeks opracowywany jest na podstawie 5 wskaźników cząstkowych w kategoriach: nowe zamówienia, produkcja, zatrudnienie, dostawy i zapasy. Tworzeniem jego zajmuje się Instytut Zarządzania Podażą, niezależne stowarzyszenie zajmujące się problematyką zaopatrzenia z Tempe w stanie Arizona. Wskaźnik dla danego miesiąca publikowany jest w pierwszym dniu roboczym następnego miesiąca.
 • This index is created, like the Chicago PMI, based on survey among purchasing managers, but from the companies throughout the entire country. Read guidance is the same: more than 50 percentage points means an increase in industrial activity, while a fall below. The overall index is developed on the basis of 5 sub-indices in terms of new orders, production, employment, deliveries and stocks. Responsible for creation of the index is Institute for Supply Management, an association of independent sub-problems involved in the state of Arizona in Tempe. Index for the month is published on the first working day of next month.

8 Indeks Nastrojów Konsumentów Consument Sentiment Index

 • Wskaźnik publikowany co miesiąc przez Uniwersytet Michigan, podobny do indeksu zaufania konsumentów Conference Board. O jego wartości także decyduje ocena aktualnej sytuacji badanych oraz ich oczekiwania co do przyszłych warunków ekonomicznych. Jednak w badaniu uczestniczy mniejsza liczba gospodarstw domowych, bo tylko 500. Zadawane pytania koncentrują się na finansach osobistych, podczas gdy w sondażu Conference wiele dotyczy gospodarki. Wynik podawany jest także w punktach. Poziom 100 punktów odpowiada sytuacji wyjściowej z 1966 roku. Największa różnica w stosunku do indeksu Conference Board to termin publikacji: indeks Uniwersytetu Michigan ogłaszany jest dwa razy w miesiącu: w drugi piątek podawany jest wstępny odczyt, a w czwarty - ostateczne dane dla tego miesiąca.
 • Index published monthly by the University of Michigan, similar to the consumer confidence index Conference Board. Its value also determines the current assessment of the situation investigated and their expectations about future economic conditions. However, fewer households, because only 500 are taking part in the survey. Questions are focused on personal finance, while the Conference in a poll of a number of concerns. The result is given in points. The level of 100 points corresponds to the baseline situation of 1966. The biggest difference with the Conference Board's index is a term of publication: University of Michigan index is published twice a month: on the second Friday is given an initial reading, and in the fourth - the final figures for actual month.

9 Indeks rynku nieruchomości NAHB Index

 • Indeks nastroju na rynku nieruchomości. Obliczany jest na bazie bieżących warunków i przyszłych oczekiwań. Wartość indeksu równa 50 jest liczbą krytyczną - jeżeli NAHB osiąga wyższe wartości oznacza to, że przeważają pozytywne odpowiedzi i ocena rynku jest korzystna, jeżeli niższe, uczestnicy tego segmentu rynku są pesymistami.
 • Index of a mood in the real estate market. Calculated on the basis of current conditions and future expectations. The value of 50 of the index is a critical level - if the NAHB reaches higher values, this means that there is a predominance of positive responses and the market is good, if lower, the participants of this market segment are pessimists.

10 Indeks rynku pracy Help Wanted Index

 • Indeks, który zbudowany jest w oparciu o liczbę ogłoszeń prasowych firm poszukujących pracowników. Indeks zbudowany jest na bazie statystyk z 51 gazet amerykańskich.
 • Index, which is built based on the number of newspaper advertisements of companies seeking workers. Index is constructed based on statistics from 51 U.S. newspapers.

11 PKB GDP

 • PKB jest jednym z najważniejszych raportów gospodarczych, jednak najczęściej zawarte w nim dane są antycypowane przez ekonomistów za pomocą innych wskaźników. PKB jest miarą zmian całkowitej produkcji dóbr i usług w gospodarce. Wskaźnik ten oblicza się poprzez dodanie do siebie sumy wydatków konsumpcyjnych, wydatków przedsiębiorstw i rządowych jak również eksportu netto i zmiany poziomu zapasów. Generalnie w sytuacji pełnego zatrudnienia, gdy stopa bezrobocia znajduje się powyżej naturalnego poziomu (5-5.5%) wzrost PKB powinien wynosić 2-2.5%. W przypadku gdy wzrost przekracza ten poziom wówczas rodzi się presja inflacyjna, gdy natomiast spada poniżej, gospodarka narażona jest na recesję.
 • GDP is one of the most important economic factors, but most of its data is anticipated by economists from the other indicators. GDP is a measure of changes in the total output of goods and services in the economy. This indicator is calculated by adding together the sum of consumer and government spending and net exports and changes in stocks. Generally in a situation of full employment when the unemployment rate is above at the natural level (5-5.5%), GDP growth should reach 2-2.5%. In the event of an increase above this level the inflationary pressures are born, but if falls below, the economy is vulnerable to recession.

12 Produkcja Przemysłowa Industrial Production

 • Indeks mierzący zmiany fizycznej wielkości produkcji w fabrykach, kopalniach i przedsiębiorstwach użyteczności publicznej. Prezentowane są także wskaźniki, tak zwane subindeksy, dla poszczególnych kategorii produktów (dobra konsumpcyjne, inwestycyjne, półprodukty i surowce) oraz branż (przetwórstwo przemysłowe, górnictwo oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę). W Stanach dane te przygotowuje i publikuje co miesiąc Rezerwa Federalna, amerykański bank centralny. Chociaż przemysł w Stanach Zjednoczonych tworzy mniej więcej jedną piątą krajowego produktu brutto to jednak informacje o produkcji przemysłowej są bardzo istotne, gdyż to głównie zmiany w jej poziomie odpowiedzialne są za wahania wielkości PKB. Na podstawie wskaźnika produkcji przemysłowej można szacować zatem aktualne tempo wzrostu gospodarczego. W Polsce dane o produkcji przemysłowej publikuje GUS.  
 • Index measuring changes in physical volume of production in factories, mines and utilities companies. Presented are the rates, so-called sub-indices for different categories of products (consumer goods, capital, raw materials and intermediates) and the business sector (manufacturing, mining, manufacturing and supply of electricity, gas and water). These data is prepared and publish each month by the Federal Reserve, the U.S. central bank. Although the United States industrial production is responsible for roughly one-fifth of gross domestic product, the information on industrial production is very important as it is mainly responsible for variations in the size of GDP. Basing on the index of industrial production the current pace of economic growth can be estimated. In Poland, data on industrial production is published by the Central Statistical Office (GUS).

13 Przegląd CBI w Wielkiej Brytanii CBI

 • Raport brytyjskiej organizacji zrzeszającej przedsiębiorców mający na celu pokazanie nastrojów gospodarczych panujących na wyspach. Raport publikowany jest w dwóch formach: co kwartał i co miesiąc. Można w nim znaleźć wskaźniki dotyczące oceny sektora przemysłowego i usług. Respondenci odpowiadają również na pytania o ocenę poziomu produkcji, sprzedaży, cen sprzedaży, zapasów oraz zamówień eksportowych i importowych.
 • Report of the British organization associating entrepreneurs in order to show the economic sentiment prevailing in the UK. The report is published in two periods: quarterly and monthly. You can find indicators for the assessment of industry and services. Respondents also respond to questions about the assessment of the level of production, sales, selling prices, inventories, import and export.

14 Raport Banku Japonii Tankan Tankan Survey

 • Raport Centralnego Banku Japonii odnośnie nastrojów przedsiębiorców. Publikowane dane odnoszą się do wszystkich firm, ale również osobno dla większych i mniejszych. Pozwala to na poznanie w jakim świetle poszczególne grupy przedsiębiorców postrzegają przyszłość gospodarczą swojego kraju. W raporcie znajdziemy odpowiedzi odnoszące się do oceny bieżącego i przyszłego zachowania się takich wskaźników jak warunki gospodarcze, poziom zapasów, wykorzystanie mocy produkcyjnych i poziom zatrudnienia. Główny indeks Tankan powstaje poprzez odjęcie od liczby pozytywnych odpowiedzi liczby negatywnych odpowiedzi. Spadające wartości sugerują, że coraz więcej przedsiębiorców zaczyna postrzegać sytuację gospodarczą kraju jako złą, choć generalnie pozostaje ona korzystna w opinii większości. Ujemne wartości oznaczają natomiast, że gospodarka znajduje się w stanie poważnego zagrożenia recesją.
 • Report of the Central Bank of Japan regarding entrepreneurs moods. The published data relate to all companies, but also separately for larger and smaller. This allows to see the point of view of various groups of entrepreneurs of their country's economic future. The report contains responses relating to the evaluation of current and future behavior of the indicators of economic conditions such as the level of inventories, capacity utilization and employment. Leading Tankan index is created by subtracting the number of positive responses from the number of negative responses. Falling values suggest that more and more companies begin to see the economic situation of the country as bad, although it is generally beneficial, in the opinion of the majority. Negative values mean, however, that the economy is in a state of serious recession threat.

15 Raport banków federalnych Beige Book

 • Raport ten jest przygotowywany przez system rezerwy federalnej i publikowany jest 8 razy w roku. Zawiera on informacje na temat bieżących warunków gospodarowania oraz oczekiwań w poszczególnych regionach USA. Ponadto znajdują się w nim również wywiady z czołowymi biznesmenami i ekonomistami, którzy prezentują swoje poglądy na trendy gospodarcze. Mimo, że informacje w tym raporcie przedstawiają spóźniony obraz sytuacji, to jednak w dużym stopniu jest on pomocny podczas prognozowania decyzji odnośnie przyszłej polityki monetarnej. Z uwagi na to, że raport zawiera dość długi tekst stanowi przedmiot analiz ekonomistów, które dopiero po pewnym czasie znajdują przełożenie w kursach walutowych.
 • This report is prepared by the Federal Reserve System and is published 8 times a year. It contains information about current conditions and expectations of management in the various regions of the United States. In addition, there are also interviews with leading businessmen and economists, who present their view on economic trends. Although the picture late presented in the report is late, it is helpful in forecasting future decisions on monetary policy. Due to the fact that the report contains a long text, which is the subject of analysis of economists, it takes time to see its influence on foreign exchange rates.

16 Raport NAPM NAPM

 • Raport publikowany na początku każdego miesiąca przez amerykańską organizację zrzeszającą managerów dokonujących zakupów w przedsiębiorstwach. W skład każdego raportu wchodzą między innymi indeksy odnoszące się do produkcji, nowych zamówień, poziomu zapasów, szybkości dostaw towarów, poziomu zatrudnienia, cen zapłaconych przez firmy. Na bazie pierwszych 5 czynników obliczany jest główny wskaźnik PMI, który silnie skorelowany jest ze zmianami zachowań produkcji przemysłowej. Generalnie wartości wskaźnika poniżej 43,0 oznaczają, że gospodarka znajduje się w recesji.
 • The report published at the beginning of each month by the U.S. organization associating purchasing managers. Each report shall include the indexes relating to production, new orders, inventory levels, speed of delivery of goods, employment, prices paid by companies. On the basis of the first 5 factors the main indicator - PMI is calculated, which is strongly correlated with changes in behavior of industrial production. Generally, the value of the index below 43.0 means that the economy is in recession.

17 Raport o zatrudnieniu Employment Report

 • Jeden z najważniejszych raportów gospodarczych w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym, że najczęściej publikowany jest w pierwszy piątek miesiąca stanowi on zwiastun dla wszystkich innych wskaźników dotyczących tego samego okresu. Wśród danych w nim zawartych najważniejsze to: liczba nowych zatrudnionych, stopa bezrobocia, która stanowi procent siły roboczej szukającej pracy, przeciętna kwota miesięcznych wynagrodzeń, która może czasami wywierać presję na stopę inflacji oraz przeciętna liczba godzin pracy w tygodniu. Raport o zatrudnieniu, z uwagi na szeroki podział zatrudnionych pomiędzy sektory gospodarcze, stanowi doskonałe źródło wiedzy o tym, które sektory aktualnie przeżywają osłabienie, a których perspektywy zaczynają być coraz lepsze.
 • One of the most important economic reports in the United States. In view of the fact that it is published on the first Friday of the month, it is a kind of preview of all the other indicators related to the same period. The most important data contained in is : the number of new employees, the unemployment rate, which is a percentage of the labor force seeking employment, the average amount of monthly salaries, which can sometimes exert pressure on the inflation rate and the average number of hours worked per week. The report on employment, given the wide distribution of employees between the economic sectors, is a great source of knowledge which sectors are currently experiencing weakness, and whose outlook is beginning to be better.

18 Saldo obrotów bieżących Current Account

 • Teoretycznie to jeden z najważniejszych wskaźników makroekonomicznych. Przepływy towarowe pomiędzy dwoma krajami i wynikające z nich popyt i podaż na waluty powinny determinować kursy walutowe. Przykładowo dodatnie saldo obrotów bieżących Japonii w dużym stopniu przyczynia się do silnego kursu waluty tamtego kraju. Z uwagi jednak, że w wielu rozwiniętych krajach wskaźniki bilansu płatniczego podawane są do publicznej wiadomości z opóźnieniem (przykładowo za marzec w maju) publikacje te nie mają większego znaczenia. Inaczej jest w przypadku krajów typu emerging-markets, do których zaliczamy Polskę. Kraje te silniej narażone są na przepływy towarowe. Ze względu na wiele publikacji naukowych łączących niekorzystne wyniki current account z załamaniem się kursu waluty danego kraju i ewentualnym kryzysem, kursy walut tych krajów mogą reagować bardzo silnie na inne od oczekiwań wyniki salda obrotów bieżących.
 • In theory it is one of the most important macroeconomic indicators. The flows of goods between the two countries and hence the demand for and supply of currency should determine exchange rates. For example, a positive current account balance of Japan is contributing significantly to the strong exchange rate of that country. Given, however, that in many developed countries, the indicators of balance of payments are available to the public with a delay (for example, for March, in May) publications has no significant influence. This is different in the case of the type of emerging-markets, including Poland. These countries are exposed to stronger flows of goods. Due to many scientific publications, combining adverse results of current account with the collapse of the exchange rate of the country and a potential crisis, exchange rates of these countries may react very strongly when the results of the current balance are far from expectations.

19 Sprzedaż detaliczna Retail Sales

 • Niezwykle istotny raport gospodarczy, który mierzy wartość sprzedaży detalicznej w danej gospodarce. Stanowi on pierwszy poważny sygnał o istniejących trendach wydatków konsumpcyjnych w danym kraju, które są napędową siłą gospodarki. Mimo tych pozytywnych elementów raport o sprzedaży detalicznej ma również swoje wady: nie ujmuje sektora usług, poddawany jest częstym rewizjom. Bardzo często, podczas analizy tego raportu dużą wagę przywiązuje się również do sprzedaży detalicznej nie uwzględniającej zmiennej sprzedaży samochodów. Sprzedaż detaliczna w większości przypadków jest najważniejszym wskaźnikiem pokazującym czy gospodarka znajduje się w fazie wzrostu).
 • An extremely important economic report, which measures the value of retail sales in the economy. It is the first major signal of a current consumer spending trends in the country, which is a force driving the economy. Despite these positive elements, report on retail sales has also disadvantages: it does not recognize the services sector and it is the subject to frequent audits. Very often, in the analysis of this report, investors attaches great importance to the retail sales excluding cars. Retail sales in most cases is the most important indicator of whether the economy is in a phase of growth.

20 Sprzedaż Domów na Rynku Wtórnym Existing Home Sales

 • Szacunkowa liczba domów sprzedanych przez dotychczasowych użytkowników w Stanach Zjednoczonych w danym miesiącu. Wskaźnik ten uważany jest za najważniejszy dla amerykańskiego rynku nieruchomości. Wprawdzie raport o liczbie rozpoczętych budów w tym samym miesiącu publikowany jest wcześniej, lecz dostarcza on informacji raczej o przyszłej podaży mieszkań, podczas gdy dane o sprzedaży domów na rynku wtórnym dostarczają wiedzy o wielkości popytu. Decydujący wpływ na jej poziom ma wysokość oprocentowania kredytów hipotecznych: każdy jego wzrost lub spadek zwykle po kilku miesiącach znajduje wyraz w liczbie transakcji. Jednak nie bez znaczenia ma także koniunktura gospodarcza. Zazwyczaj po recesji liczba transakcji wyraźnie rośnie, gdyż realizowany jest odłożony w okresie trudności gospodarczych popyt na własne lokum. Dane o sprzedaży publikowane są co miesiąc przez Krajowe Stowarzyszenie Agentów Nieruchomości.
 • Estimated number of homes sold by their previous owners in the United States during a month. This indicator is considered to be the most important for the U.S. real estate market. Although the report of the number of buildings started in the same month, published earlier, but rather provide the information on future supply of housing, while the data on home sales on the secondary market provide knowledge about the volume of demand. A decisive influence on its level has the value of the mortgage loans interest rates: any increase or decrease usually after a few months is reflected in the number of transactions. But not without significance is also the economy condition. Typically, after the recession, the number of transactions clearly increases, as the purchase of the property was postponed during a hard time. Data on sales are published monthly by the National Association of Real Estate Agents.

21 Sprzedaż i Zapasy Przedsiębiorstw Business Sales and Inventories

 • Miesięczne dane o wielkości sprzedaży i zapasach amerykańskich firm produkcyjnych, hurtowni i placówek handlowych w cenach bieżących. Informacje o stanie zapasów odgrywają kluczową rolę przy ocenianiu kondycji gospodarki i często dostarczają ważnych wskazówek przy przewidywaniu kierunku przyszłych zmian. Przykładowo, gwałtowny wzrost zapasów w stosunku do sprzedaży może zapowiadać spowolnienie wzrostu w przyszłości, gdyż przedsiębiorstwa będą ograniczały produkcję, aby zmniejszyć ilość towarów w magazynach do poziomu odpowiadającego zapotrzebowaniu na rynku. Przechowywanie zapasów zwiększa koszty działania w dwojaki sposób: po pierwsze w formie płaconych lub traconych odsetek od kapitału zamrożonego w nie sprzedanych produktach, po drugie w formie wydatków związanych za składowaniem, takich jak opłaty za wynajem powierzchni magazynowej. Z kolei powolny wzrost stanu zapasów lub jego spadek stanowią sygnał, że produkcja w najbliższym czasie może wzrosnąć. Dane publikuje Departament Handlu mniej więcej sześć tygodni po zakończeniu miesiąca, którego dotyczą. Kilka dni wcześniej podawane są informacje o stanie zapasów w hurtowniach za ten sam okres.
 • Monthly data on the volume of sales and stocks of U.S. manufacturing companies, wholesalers and retail outlets in the current prices. Information on the status of stocks play a key role in assessing the condition of the economy and often provide important guidance for the direction of future changes. For example, the sharp increase in inventories relative to sales may forecast a slowdown of growth in the future, since companies will limit production, to reduce the quantity of goods at the stores to a level corresponding to the demand in the market. Storage of stock increases the cost of the operation in two ways: firstly in the form of paid or lost interest on the capital in non-frozen products sold, and secondly in the form of expenses associated with storage, such as fees for rental of storage space. On the other side the slow growth of stocks or the drop is the signal that production in the near future may increase. Data published by the Department of Commerce about six weeks after the end of the month to which they relate. A few days earlier the information about the state of stocks in warehouses for the same period is published.

22 Sprzedaż Nowych Mieszkań New Home Sales

 • Raport o liczbie nowych domów prywatnych sprzedanych lub wystawionych na sprzedaż w danym miesiącu. Uważany za uzupełnienie ogłaszanych wcześniej danych o sprzedaży domów na rynku wtórnym, chociaż zawarte w nim liczby nie są tak dokładne z powodu znacznie mniejszej próby, na której przeprowadzane są badania. Wielkość sprzedaży nowych domów, tak samo jak wcześniej zamieszkanych, w znacznym stopniu zależy od wysokości oprocentowania kredytów hipotecznych oraz koniunktury gospodarczej. Dane publikuje z miesięcznym opóźnieniem Departament Handlu ostatniego dnia roboczego miesiąca.
 • The report of the number of new private homes sold or exhibited for sale during a month. Regarded as a complement to previously published data on home sales on the secondary market, although the present figures are not as accurate due to a much smaller sample, for which research is conducted. The volume of sales of new homes, as well as pre-populated, heavily depends on the value of mortgage interest rates and economic conditions. Data published by the Department of Trade with a monthly delay on the last working day of the month.

23 Wskaźnik koniunktury w Rejonie Nowego Jorku New York Empire State Index

 • Wskaźnik aktywności sektora produkcyjnego w stanie Nowy Jork opracowywany przez miejscowy bank Rezerwy Federalnej na podstawie sondażu wśród przedstawicieli 200 firm z różnych branż. Granicą jest poziom 0 punktów, powyżej którego wskazania sygnalizują poprawę, a poniżej - spadek koniunktury w przemyśle. Indeks jest stosunkowo nowy. Pierwszy raport opublikowano w kwietniu 2002 roku, a badania przeprowadzano od kwietnia 2001 roku, dlatego trudno jest ocenić jego wartość dla prognozowania zmian w kondycji całej gospodarki. Jego znaczenie wynika z terminu publikacji: jest publikowany w połowie miesiąca, kilka dni wcześniej niż podobne indeksy innych oddziałów Rezerwy Federalnej. Specjaliści zwracają także uwagę na szereg wskaźników cząstkowych, takich jak indeks cen surowców, dostarczających wskazówek co do tempa zmian stopy inflacji.
 • Index of manufacturing activity in New York developed by the local Federal Reserve Bank on the basis of a survey among representatives of 200 companies from different industries. The critical point is the level of 0 points, above which we observe improvements, and less than - a downturn in the industry. The index is relatively new. The first report was published in April 2002, a study carried out from April 2001, therefore it is difficult to assess its value for forecasting changes in the condition of the economy as a whole. Its importance stems from the date of publication: it is published in the middle of the month, several days earlier than other indices like the Federal Reserve branches. Specialists also draw attention to a number of sub-indices, such as the price index of raw materials, providing guidance as to the rate of change of the inflation.

24 Wskaźnik Wykorzystania Mocy Produkcyjnej Capacity Utilization

 • Mierzy procent wykorzystania dóbr kapitałowych podczas procesu produkcyjnego. Celem jego stworzenia było dostarczenie informacji o wolnych czynnikach produkcji. Jednak specjaliści podchodzą do niego z pewną rezerwą, wskazując na trudności w mierzeniu mocy produkcyjnych kraju. Na podstawie historycznych doświadczeń za krytyczny uznawany jest poziom 80% procent wykorzystania mocy produkcyjnych. Gdy wskaźnik znajdzie się powyżej pojawia się groźba wystąpienia w gospodarce presji inflacyjnej.
 • It measures the percentage of capital assets used during the manufacturing process. The purpose of its creation was to provide information about the available production factors. However, the experts are approaching it with caution, pointing the difficulty in measuring the country's productive capacity. Based on historical experience level of 80% is recognized as a critical percent of capacity utilization. When the indicator will appear above, the threat of inflationary pressures in the economy appears.

25 Wskaźniki Wyprzedzające Leading Indicators

 • Wskaźnik skomponowany z serii innych wskaźników wyprzedzających mówiących nam o oczekiwaniach co do zachowania się gospodarki w przyszłości. Jego wysoka wartość wpływa pozytywnie na rynek akcji oraz na rynek walutowy, gdyż świadczy o szybszym wzroście gospodarczym. Niekorzystnie wpływa natomiast na rynek obligacji, gdyż podnosi presję inflacyjną i zwiększa oczekiwania co do dalszej podwyżki stóp procentowych. Wskaźnik ten dobrze odnajduje punkty zwrotne w gospodarce czyli wyjście ze stagnacji oraz ewentualne spowolnienie gospodarcze, służy do przewidywania kierunku rozwoju gospodarki. Jednak dosyć łatwo go przewidzieć, gdyż jego składowe części są już wcześniej znane. Wskaźnik ten składa się z: długość tygodnia pracy (factory workweek), nowe zamówienia na dobra konsumpcyjne (new orders for consumer goods), nowe zamówienia na niemilitarne dobra trwałego użytku (new orders for nondefence capital goods), ceny akcji, nowe podania o zasiłki dla bezrobotnych (initial jobless claims), wynik sprzedaży detalicznej (vendor performance), pozwolenia na budowę (building permits), podaż pieniądza, oczekiwania konsumentów (cunsumer expectations), spread pomiędzy 10-letnimi obligacjami a stopą referencyjną.
 • Index composed of a series of other leading economic indicators providing an information about the expectations of the behavior of the economy in the future. Its high value has a positive effect on market shares and the currency, as the faster economic growth is expected. As far as the bond market is concerned it affects adversly, as inflationary pressures raises expectations for further increases in interest rates. This indicator finds good feedback points in the economy: when it is out of stagnation or a possible economic slowdown, that's why it is used to predict the direction of the economy. However, it is quite easy to predict its values, because its component parts are already known. This index consists of: length of working week, new orders for consumer goods, new orders for non-durables, the share price, the initial jobless claims, the result of retail sales, building permits, the money supply, consumer expectations and a spread between 10-years T-notes and the main interest rate.

26 Wydatki konsumpcyjne PCE

 • Wydatki konsumpcyjne reprezentują zmianę w ilość nabywanych dóbr i usług przez gospodarstwa domowe. Posiadają one największy udział w PKB i dzięki temu możemy stosować ten wskaźnik do szacowania przyszłego PKB. Oprócz tego w tym raporcie podane są również: oszczędności gospodarstw domowych oraz wynikająca z nich stopa oszczędności gospodarstw domowych w porównaniu do wydatków konsumpcyjnych. Mimo słabego wpływu tego wskaźnika, niespodziewane zmiany stopy oszczędności mogą wywoływać silne ruchy na rynku walutowym.
 • Consumer spending represents a change in the quantity of goods and services purchased by households. They have the largest share of GDP so we can use them to estimate the future rate of GDP. What is more, this report conclude also households savings and hence the share of savings compared to consumer spending. Despite the weak effect on forex market, unexpected changes in the rate of savings may sometimes cause strong movements.

27 Zatrudnienie w Sektorze Pozarolniczym Nonfarm Payroll Employment

 • Szacunkowe dane o liczbie miejsc pracy w firmach działających poza rolnictwem oraz instytucjach rządowych w danym miesiącu. Publikowany przez Departament Pracy raport zawiera także wiele szczegółowych informacji takich jak średnia liczba godzin przepracowanych w tygodniu oraz średnie wynagrodzenie za godzinę i tydzień. Dane o zatrudnieniu dają podstawę do prognozowania kierunku w jakim zmierza amerykańska gospodarka. Wzrostowi gospodarczemu zwykle towarzyszy tworzenie nowych miejsc pracy. Ważne są także dane o czasie pracy: liczby godzin pracy, gdy gospodarka znajduje się w fazie ożywienia może być pierwszym sygnałem, że przedsiębiorstwa będą zwiększać zatrudnienie. Podobna sytuacja w fazie rozkwitu może oznaczać, że pracodawcy mają kłopoty ze znalezieniem nowych pracowników. Informacje o średnich zarobkach są z kolei przez specjalistów traktowane jako wskaźnik uprzedzający o możliwości pojawienia się potencjalnej inflacji. Podobnie jak ceny innych towarów lub usług płaca za pracę reaguje na każde nadmierne rozluźnienie polityki pieniężnej. Gwałtowny wzrost wynagrodzeń może zatem oznaczać, że na rynku jest zbyt wiele pieniędzy w stosunku do zasobów dostępnej pracy.
 • Estimated number of vacancies in companies operating outside of agriculture, and government agencies in a given month. Report published by the Department of Labor also contains a lot of detailed information such as average number of hours worked per week and average hourly and weekly wages. The data on employment provide a basis for forecasting the direction in which the American economy is moving. Economic growth is usually accompanied by the creation of new jobs. Important are also the data on working time: the number of working hours, when the economy is in the process of reviving, may be the first signal that firms will increase employment. A similar situation in the flowering stage may mean that employers have trouble finding new recruits. The average earnings are, in turn, regarded by experts as an indication of the possibility of the emergence of inflation pressure. As prices of other goods or services, pay for work may also over-react to any easing of monetary policy. The surge in salaries may therefore mean that there is too much money on the market in relation to the available workforce.

28 Zaufanie konsumentów Consumer Confidence

 • Comiesięczny raport o poglądach konsumentów na obecną i przyszłą sytuację gospodarki amerykańskiej. Tworzony na podstawie ankiety przeprowadzanej przez Conference Board, organizacji badawczej z Nowego Jorku, w 5 tysiącach gospodarstw domowych. Zadawane pytania dotyczą zarówno obecnej sytuacji, jak i przewidywanych zmian w najbliższym półroczu. Badani oceniają warunki gospodarcze, stan rynku pracy, swoje dochody. Wartość podawana jest w punktach. Za wyjściowy poziom, 100 punktów, przyjęto sytuację w 1985 roku. Dane te obserwowane są przez ekonomistów i analityków, aby przewidzieć nagłe zmiany w zachowaniach konsumentów. Dlatego przywiązują do nich większą wagę jeśli wartość indeksu zmienia się o co najmniej 5 punktów.
 • The monthly report on consumer view on current and future situation of the U.S. economy. Created on the basis of a survey conducted by the Conference Board, a research organization in New York, among 5 thousand households. Questions relate to the current situation and anticipated changes in the coming six months. Interviewees assess economic conditions, the state of the labor market and their income. The value is given by the points. As the output level of 100 points, the situation in 1985 was adopted. These data is studied by economists and analysts in order to predict sudden changes in consumer behavior. Therefore, they attach greater importance to them, if the index is changed by at least 5 points.

29 ZEW ZEW

 • Wskaźnik oczekiwań ekonomicznych publikowany jest co miesiąc przez Europejskie Centrum Badań nad Gospodarką (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung GmbH) w Mannheim (Badenia-Wirtembergia). Indeks ten jest tworzony na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród ok. 300 analityków i inwestorów instytucjonalnych. Pytania dotyczą przewidywanego stanu koniunktury oraz sytuacji na rynku kapitałowym w okresie sześciu miesięcy. Wartość wskaźnika przyszłej koniunktury jest określana jako różnica pomiędzy pozytywnymi (+) i negatywnymi (-) przewidywaniami stanu niemieckiej gospodarki za pół roku. Prócz oczekiwań dotyczących przyszłego stanu koniunktury w Niemczech ankietowani odpowiadają na pytania dotyczące oceny obecnej sytuacji gospodarczej Niemiec, Strefy Euro, USA, Japonii, Francji i Włoch oraz oczekiwań co do rozwoju tych regionów. Przedmiotem badań są też oczekiwania co do wysokości inflacji, krótko- i długoterminowych stóp procentowych, kursów walutowych, cen ropy i rozwoju sytuacji na rynkach giełdowych.
 • Index of economic expectations is published monthly by the European Center for Economics Research (Zentrum fuer Wirtschaftsforschung Europaeische GmbH) in Mannheim (Baden-Württemberg). Index is created on the basis of survey conducted among approximately 300 analysts and institutional investors. Questions relate to the anticipated economic status and the situation on the capital market in a period of six months. The value of an index is defined as the difference between the positive (+) and negative (-) predictions about the state of the German economy for half a year. In addition to expectations for future prosperity in Germany respondents answer questions regarding the assessment of the current economic situation of Germany, the euro zone, U.S., Japan, France and Italy, and expectations regarding the development of these regions. The purposes of the study are also the expectations about the inflation rate, the short-and long-term interest rates, exchange rates, oil prices and developments in the capital markets.

30 Zezwolenia Budowlane Building Permits

 • Wartość podawana jednocześnie z raportem o rozpoczętych budowach domów (New Home Sales). Jest to liczba zezwoleń na budowę wydawanych przez administrację w danym miesiącu. Jednak w wielu regionach Stanów Zjednoczonych zezwolenia te nie są wymagane, co sprawia, że zazwyczaj liczba wydanych zezwoleń jest mniejsza niż rozpoczętych w tym samym czasie budów. Skala i kierunek zmian obu wskaźników jest jednak podobna.
 • The value given at the same time as a New Home Sales report. This is the number of permits issued for the construction by the administration in any given month. However, in many regions of the United States authorization is not required, making the usual number of permits issued less than initiated at the same time, construction sites. The scale and direction of change of both indices, however, is similar.

31 Zlecenie STOP STOP order

 • Zlecenie, w którym inwestor określa poziom ceny, przy którym chce zawrzeć transakcję kupna lub sprzedaży. Gdy cena osiągnie ustalony pułap, zlecenie to jest automatycznie wykonywane.  W przypadku zlecenia kupna ustalony poziom musi być większy od bieżącej ceny, a w przypadku zlecenia sprzedaży mniejszy. Zlecenie STOP jest często wykorzystywane do zabezpieczania otwartej pozycji przed zbyt dużymi stratami.

32 Zlecenie LIMIT LIMIT order

 • Zlecenie, w którym inwestor określa poziom ceny, przy którym chce zawrzeć transakcję kupna lub sprzedaży. Gdy cena osiągnie ustalony pułap, zlecenie to jest automatycznie wykonywane.  W przypadku zlecenia kupna ustalony poziom musi być mniejszy od bieżącej ceny, a w przypadku zlecenia sprzedaży większy. Zlecenie LIMIT jest często wykorzystywane do określania z góry przy jakim poziomie zysku nasza transakcja ma zostać zamknięta.

33 Kabel Cable

 • Zwyczajowa nazwa odnosząca się do pary walutowej GBPUSD

34 Lot Lot

 • Wielkość zawieranej transakcji, najczęściej 10 tys. lub 100 tys. jednostek danej waluty

35 Krótka pozycja Short

 •  Sprzedaż instrumentu finansowego bez wcześniejszego jego zakupu

36 Długa pozycja Long

 • Kupno instrumentu finansowego bez wcześniejszej jego sprzedaży

37 Cross Cross

 • Kurs krzyżowy, czyli para walutowa, w której nie występuje dolara amerykański. W praktyce jest to kurs, który powstaje poprzez kupno/sprzedaż najbardziej płynnej waluty trzeciej

38 Trend Trend

 •  Systematyczny wzrost (w przypadku trendu wzrostowego) lub spadek ceny (w przypadku trendu spadkowego)

39 Bilans handlowy Trade Balance

 • Bilans handlowy to różnica między eksportem a importem danego kraju. Dodatni bilans handlowy jest nazywany także nadwyżką handlową, ujemny deficytem handlowym. Bilans handlowy jest elementem bilansu płatniczego. Czynniki wpływające na bilans handlowy: ceny wyrobów wytwarzanych w kraju, kurs walutowy, umowy handlowe, cła i podatki, cykle gospodarcze w kraju i za granicą.
 • Trade balance is the difference between export and import of the country. The positive balance of trade is also called the surplus, a negative is called the deficit. Balance of trade is part of the balance of payments. Factors affecting the trade balance: prices of products manufactured in the country, the exchange rate, trade agreements, duties and taxes, economic cycles in the country and abroad.

40 Indeks FED z Philadelphii Philly FED

 • Wskaźnik obrazujący koniunkturę w sektorze wytwórczym w rejonie Philadelphii. Obok indeksu głównego publikowane są również wartości subindeksów m.in. zatrudnienia, nowych zamówień oraz oczekiwań co do przyszłych warunków ekonomicznych. Dane za bieżący miesiąc ogłaszane są w trzeci czwartek miesiąca. Philly FED Index uważany jest za wskaźnik trafnie odzwierciedlający koniunkturę w sektorze wytwórczym gospodarki USA.

41 Zmiana zatrudnienia wg ADP ADP Non-Farm Employment Change

 • Przedstawia zmianę zatrudnienia poza rolnictwem w sektorze prywatnym. Jest to szacunek przygotowany przez firmę ADP na podstawie informacji od ok. 0,5 mln klientów biznesowych firmy. Przez rynek traktowany jako prognostyk raportu o zatrudnieniu.
 • Represents the change in non-agricultural employment in the private sector. This is an estimate prepared by ADP on the basis of information of approximately 0.5 million business customers. Treated by the market as a forecast of the report on employment.

42 Stopa bezrobocia Unemployment rate

 • Jeden z podstawowych mierników sytuacji gospodarczej w danym kraju. Oblicza się ją jako stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo w danej populacji (najczęściej kraju). Ze względu na różne definicje osoby bezrobotnej istnieją rozbieżności przy obliczaniu tej stopy, jednak generalnie jako osobę bezrobotną określa się człowieka, który ukończył niezbędny wiek do podjęcia pracy, aktualnie nie pracuje, jednak do pracy jest zdolny i jej poszukuje. W gospodarce istnieje pewien naturalny poziom bezrobocia, jednak każdorazowy przyrost tego wskaźnika alarmuje o prawdopodobnym spowolnieniu gospodarczym.
 • One of the key measures of the economy of the country. It is calculated as the ratio of the number of people unemployed to the number of economically active people in the population (mostly country). Due to different definitions of the unemployed, there are discrepancies in the calculation of this rate, but generally as a person unemployed we should consider a man who is over the age required to work, not currently working, but is able to work and it is looking for a job. In the economy there is a natural level of unemployment, however any increase in this index always alerts about a possible economic slowdown.

43 Inflacja PPI Producer Price Index

 • Indeks mierzący zmiany cen ustalonych przez producentów na różnych etapach produkcji. W Stanach Zjednoczonych oblicza go nieprzerwanie od 1890 roku Departament Pracy. Indeks ma za zadanie odzwierciedlać zjawiska inflacyjne z punktu widzenia producentów.
 • Index measuring changes in the prices set by producers in the various stages of production. In the U.S. it is calculated continuously from 1890 year the Department of Labor. Index is designed to reflect the phenomenon of inflation from the point of view of producers.

44 Inflacja CPI Consumer Price Index

 • Indeks mierzący zmiany średniej ważonej cen z koszyka dóbr i usług konsumpcyjnych, takich jak transport, jedzenie, opieka medyczna. Poszczególne składniki mają przyporządkowane wagi odzwierciedlające ich znaczenie. Indeks ma za zadanie badanie inflacji związanej z kosztem życia.
 • Index measuring changes in the weighted average price of basket of goods and consumer services, such as transport, food, medical care. Individual components have assigned weights reflecting their importance. Index is designed to test the inflation-related to cost of living. 

45 Indeks PMI Purchasing Managers' Index

 • Indeks tworzony jest na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród menedżerów do spraw zakupów w Strefie Euro. Opracowywany jest na podstawie 5 wskaźników cząstkowych w kategoriach: nowe zamówienia, produkcja, zatrudnienie, dostawy i zapasy. Odczyt wskazań jest identyczny jak w przypadku indeksu ISM: powyżej 50 punktów procentowych oznacza wzrost aktywności sektora przemysłowego, natomiast poniżej spadek. Indeks ten określa aktualny stan gospodarki, ponieważ biznes szybko reaguje na zmieniające się warunki rynkowe.
 • Index is created on the basis of surveys conducted among purchasing managers in the Eurozone. Developed on the basis of 5 sub-indices in terms of new orders, production, employment, deliveries and stocks. Read guidance is the same as for the ISM index: above 50 points indicates an increase in industrial activity, while a fall below. Index identifies the current state of the economy, as businesses respond quickly to changing market conditions.

46 Indeks podpisanych umów kupna domów Pending Home Sales

 • Wskaźnik publikowany w pierwszym tygodniu każdego miesiąca, obrazujący aktywność w sektorze nieruchomości. Indeks mierzy zmiany zawieranych (niesfinalizowanych) umów sprzedaży domów i mieszkań. Opiera się na danych bezwzględnych jak i odsezonowanych.
 • Index published in the first week of each month, reflecting the activity in the property sector. Index measures the change in signed contracts for the sale of houses and flats. It is based on the absolute and seasonally adjusted values.

47 Rozpoczęte budowy domów Housing starts

 • Liczba rozpoczętych budów domów jedno- i wielorodzinnych w danym okresie przez osoby prywatne. Dla wskaźnika ważna jest ilość pojedynczych mieszkań w przypadku wielorodzinnych budynków. Jego wzrost odbiera się jako pozytywny sygnał, ponieważ odzwierciedla przyszłą podaż nowych mieszkań, która najprawdopodobniej znajdzie odzwierciedlanie w popycie.
 • The number of started single or multi family houses constructions. For the indicator the amount of single dwellings in the case of multi-buildings is important. Its growth is a positive signal, since it reflects the future supply of new housing, which most likely will be reflected in demand.

48 Napływ kapitału długoterminowego TIC Long-Term Purchases

 • Jest to saldo przepływu kapitału o charakterze długoterminowym do danego kraju. Obrazuje skłonność do inwestycji w danym regionie, przez co obrazuje oczekiwania wobec koniunktury. Zwiększającą się wartość interpretuje się zatem pozytywnie.
 • This is the net flow of capital of the long-term nature to the country. Illustrates the tendency to invest in the region, and by that, the expectations for the economy. Increasing the value shall be interpreted positively for the domestic currency.

49 Stopa procentowa Interest rate

 • Jest to ustalany przez bank centralny koszt pieniądza, wyrażony poprzez roczną stopę procentową. Stopa referencyjna (główna) określa minimalną rentowność emitowanych przez dany bank centralny krótkoterminowych bonów pieniężnych. Jest to podstawowy mechanizm transmisji polityki pieniężnej, ponieważ wpływa na popyt na pieniądz. Dla rynków walutowych ma znaczenie między innymi ze względu na występowanie zjawiska Carry Trade, polegającego na sprzedawaniu waluty nisko oprocentowanej i kupowaniu waluty wysoko oprocentowanej.
 • This is determined by the central bank cost of money, expressed in annual percentage rate. The reference rate (main interest rate) specify a minimum yield of emitted by the central bank short-term bills. This is the basic transmission mechanism of monetary policy, affecting the demand for money. For the currency markets is important, inter alia, because of the existence of Carry Trade, which means selling currency with low interest rate and buying the currency with high interest rate.

 

Serwis zintegrowany z aplikacjami LucidOffice