FMC Management
 

Aktualności

RSS Facebook

Kategorie

Kalendarium

22 lipiec 2024

Puls rynku

2012-03-27 11:20

Autoryzowany Doradca – podstawowe zadnia i odpowiedzialność w zakresie obowiązków informacyjnych

Rynek NewConnect

Zadania Autoryzowanego Doradcy rynku Newconnect można podzielić na dwa obszary. Do pierwszego z nich należą obowiązki związane z tworzeniem dokumentu informacyjnego oraz wprowadzeniem instrumentów finansowych emitenta do obrotu w alternatywnym systemie. Drugi zakres obejmuje współdziałanie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu oraz doradztwie w obszarze funkcjonowania instrumentów finansowych emitenta w Obrocie.

Analizując bardziej szczegółowo pierwszy obszar działania należy zwrócić uwagę, że AD musi dopilnować, aby w przygotowywanym dokumencie informacyjny znalazły się wszystkie wymagane przez regulacje elementy, wyszczególnione w załączniku nr 1 do regulaminu ASO. Dopilnowania wymaga również to, aby wspomniane części składowe dokumentu między innymi czynniki ryzyka, dane o emitencie i instrumentach finansowych, czy sprawozdanie finansowe zostały skrupulatnie opracowane, opisane. W tym kontekście ważne jest, aby przedstawiane dane umożliwiały inwestorom ocenę ich wpływu na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta. Autoryzowany Doradca musi także zwrócić uwagę, że opis danych w dokumencie informacyjnym powinien być zrozumiały dla przeciętnego inwestora, bowiem nie każdy jest specjalistą w danej dziedzinie. Patrząc ze strony rynku bardzo ważne jest to, aby AD sprawdził, czy informacje dostarczane przez emitenta są prawdziwe, rzetelne i kompletne. To bowiem ma przełożenie na budowę relacji pomiędzy emitentem, a jego przyszłymi akcjonariuszami. Pierwsze dobre wrażenie i transparentność mogą być dobrym krokiem w kierunku przyszłej długofalowej współpracy. Dlatego też istotne jest, aby na tym etapie współpraca pomiędzy emitentem, a Autoryzowanym Doradcą przebiegał w ścisłych relacjach. Bliska współpraca pomaga także sprawnie przeprowadzić proces wprowadzania instrumentów do alternatywnego systemu obrotu. Usprawnia to bowiem procedurę postępowania zarówno przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, gdzie należy dokonać dematerializacji instrumentów finansowych, jak i samą Giełdą.

 Po wprowadzeniu do obrotu instrumentów finansowych zadania Autoryzowanego Doradcy nie kończą się. Zgodnie z §18 pkt 3 Regulaminu ASO przez co najmniej rok od pierwszego dnia notowania instrumentów finansowych AD na zasadzie umowy z Emitentem powinien wspierać go w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych jak i służyć bieżącym doradztwem. Dokumentem, który powinien być znany zarówno emitentowi jaki i Autoryzowanemu Doradcy, a właściwe zatrudnianym przez niego certyfikowanych doradcom  jest załącznik nr 3 do Regulaminu ASO. Zawiera on niezbędne informacje jakie dane o okolicznościach lub zdarzeniach spółka powinna na bieżąco i okresowo przekazywać do publicznej wiadomości. Jako przykład można tu podać zawarcie istotnej umowy, zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, czy odwołanie członka organu zarządzającego lud nadzorczego. Opublikowanie ważnych informacji powinno nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż 24 godziny od zaistniałej okoliczność lub zdarzenia bądź od powinięcia wiadomości o nim przez emitenta. W dopilnowaniu tego swoją rolę ma Autoryzowany Doradca. Sprawdzić on musi także czy przestrzegane są inne dłuższe terminy publikacji raportów. Aby współpraca w tym zakresie była prawidłowa komunikacja na linii AD i emitent powinna być regularna oraz niezakłócona. Inaczej bowiem dla obu stron przewidziane zostały surowe konsekwencje.

Katalog kar zarówno dla Autoryzowanego Doradcy jak i emitenta za niewypełnienie obowiązków informacyjnych wymienione są w Regulaminie ASO oraz w Załączniku nr 5 do tegoż dokumentu. W przypadku  emitenta, który nie wypełnia w należyty sposób nałożonych na niego obowiązków z tytułu informowania rynku grozi upomnienie bądź zawieszenie obrotu jego instrumentami finansowych. Warto zwrócić uwagę na pewne rozróżnienie. Chodzi tu o to, że Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu albo zawiesza, albo „może” zwiesić obrót instrumentami finansowymi. Ten pierwszy rodzaj kary występuje m.in. w przypadku naruszenia interesów inwestorów, czyli np. nie powiadomienie ich w odpowiedni sposób i z odpowiednim wyprzedzeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku zawieszenie może być dokonane na okres nie dłuższy niż miesiąc. W drugim przypadku termin ten jest wydłużony do 3 miesięcy. Podstawą tak długiego zawieszenia może być np. naruszenie przepisów regulaminu, a także wtedy gry wymaga tego interes i bezpieczeństwo inwestorów.

Katalog sankcji, które Organizator ASO może nałożyć na Autoryzowanego Doradcę zawiera możliwość zawieszenia prawa do działania jak i skreślenie z listy AD. Powyższe działania mogą zostać zastosowane w przypadku, kiedy Autoryzowany Doradca narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie lub nie wywiązuje się z zobowiązań złożonych wraz z wnioskiem o wpisanie na listę. Przyczyną skreślenia lub zwieszenia może być także zachowanie emitenta. Niedopełnianie obowiązków przez podmiot, na rzecz którego AD świadczy swoje usługi może wywołać dla niego negatywne skutki. Również podejmowanie przez samego Doradcę działań, które mogą naruszyć bezpieczeństwo inwestorów i obrotu oraz zaszkodzić dobremu imieniu Organizatora ASO również mogą się spotkać z negatywnymi konsekwencjami.

Michał Mąkosa
Jedyne dziś dane -->
Serwis zintegrowany z aplikacjami LucidOffice